1. Home

Video: Kum gatä mi̱ pay dap / Wrapping a newborn

0-3 months

Bi̱diöö ɛ ciɛk-ciɛk ɛmɛ nyoothɛ dup tin gööl tin dëë kum gat in pay dap. Kum gatä ɛ kɔa̱c puɔ̱ɔ̱ny kä tha̱a̱ŋ gaan kä laa gaŋɛ riɛk lɛɛnyä gupä (kɛɛl kɛ lia̱a̱dɛ kɛn riɛk nien) kɛ tɔ̱ɔ̱c gatä taarä mi̱ cɛ niɛɛn.

Rate this article (0 ratings)

Tap the stars to rate this article.

Thanks for rating this article.

Last updated or reviewed
06-03-2014

  • Tell us what you think
  • Acknowledgements
 
 

Raising Children Network is supported by the Australian Government. Member organisations are the Parenting Research Centre and the Murdoch Childrens Research Institute with The Royal Children’s Hospital Centre for Community Child Health.

Follow us

© 2006-2018 Raising Children Network (Australia) Ltd