1. Home

Video: Dool de mänhlual / Wrapping a newborn

0-3 months

Yen bïdïyo cekic kän anyooth kuɛr loi në të ye duɔ̈l ka dɛ̈ɛ̈r manh lual. Dool ee mïth kɔ̈k päl guup piny ku alëu bë kërɛc cï mënë thon ye rɔt tɛ̈ɛ̈m cuɔt piny (SUDI) mät yic thon meth ee këc ruɔ̈n dööt (SIDS) ku thon ëë meth nïïn) në kë ye meth rëër në ye kɔ̈u të niin yen.

Rate this article (0 ratings)

Tap the stars to rate this article.

Thanks for rating this article.

Last updated or reviewed
06-03-2014

  • Tell us what you think
  • Acknowledgements
 
 

Raising Children Network is supported by the Australian Government. Member organisations are the Parenting Research Centre and the Murdoch Childrens Research Institute with The Royal Children’s Hospital Centre for Community Child Health.

Follow us

© 2006-2018 Raising Children Network (Australia) Ltd