1. Home

Video: Ga̱ŋ gatä mi̱ pay dap kɛ lia / Minimising the risk of SIDS

0-1 years

Bi̱diöö ɛ ciɛk-ciɛk ɛmɛ nyoothɛ dup tin dëë gaŋ yɔaat gupä gatä (kɛɛl kɛ lia̱a̱dɛ kɛn riɛk nien). Jɛn bä laarɛ dup tin dëë gat niɛɛn kɛ kɛ a gɔaa, tɔ̱ɔ̱c gatä taarä, tɔ̱ɔ̱c gatä juutä dhaŋädɛ, ga̱ŋ wec gatä pieth po̱o̱rädɛ a jiäk, kɛn pa̱p köli̱ kɛ. Jɛn bä nyoothɛ gɔɔy tɔ̱ɔ̱cä gatä mi̱ pay dap gua̱a̱th mi̱ thil tol.

Rate this article (0 ratings)

Tap the stars to rate this article.

Thanks for rating this article.

Last updated or reviewed
18-11-2014

  • Tell us what you think
  • Acknowledgements
 
 

Raising Children Network is supported by the Australian Government. Member organisations are the Parenting Research Centre and the Murdoch Childrens Research Institute with The Royal Children’s Hospital Centre for Community Child Health.

Follow us

© 2006-2018 Raising Children Network (Australia) Ltd