1. Home

Video: Coot nyin piny de kërɛc të mënë thon meth ke këc ruɔ̈n dööt (SIDS)

0-1 years

Yen bïdïyo cekic kän anyooth në të bïn kërac ye rɔt tɛ̈ɛ̈m(SUDI) ya cuɔt nyin piny thin (mät yic thon meth ee këc ruɔ̈n dööt (SIDS) ku thon ëë meth nïïn). Yen aya mät yic të puɔth lëu bë meth ya niin në pial guɔ̈p, nïïn de meth në ye kɔ̈u, nïïn ëë meth në tiac thok, duk cɔk aniin nhom të lɔ rairai, ku juir të niin ëë. Yen anyooth de thiɛkic  yïïk manh du të cïn tol ben ya nin thin.

Rate this article (0 ratings)

Tap the stars to rate this article.

Thanks for rating this article.

Last updated or reviewed
18-11-2014

  • Tell us what you think
  • Acknowledgements
 
 

Raising Children Network is supported by the Australian Government. Member organisations are the Parenting Research Centre and the Murdoch Childrens Research Institute with The Royal Children’s Hospital Centre for Community Child Health.

Follow us

© 2006-2018 Raising Children Network (Australia) Ltd