1. Home

Video: Gër bieyni̱ coowni̱ / Nappy changing

0-1 years

Bi̱diöö ɛ ciɛk-ciɛk ɛmɛ nyoothɛ duɔ̱ɔ̱p in deri̱ gɛr bieyni̱ coowni̱ tin laa ya̱kɛ. Jɛn bä te rɛidɛ kɛ dup puɔlä puɔ̱ɔ̱ny dial kɛ kui̱c bieyni̱ coowni̱ tin baa dhil yäk kɛnɛ puɔ̱c thar gatä.

Rate this article (0 ratings)

Tap the stars to rate this article.

Thanks for rating this article.

Last updated or reviewed
20-10-2015

  • Tell us what you think
  • Acknowledgements
 
 

Raising Children Network is supported by the Australian Government. Member organisations are the Parenting Research Centre and the Murdoch Childrens Research Institute with The Royal Children’s Hospital Centre for Community Child Health.

Follow us

© 2006-2018 Raising Children Network (Australia) Ltd