1. Home

Video: Wɛ̈ɛ̈r ë kɔt meth / Nappy changing

0-1 years

Yen bïdïyo cekic kän anyooth në të ba ya wɛ̈ɛ̈r ka cuɛt roor ku kɔt alath. Yen bïdïyo kän aya anɔŋ kɛ̈ŋ cocërɔt ku kɛ̈ŋ kedhia ke pial në bak të ye wɛ̈ɛ̈r kɔt ku të ye wɛ̈ɛ̈c meth aŋuum.

Rate this article (0 ratings)

Tap the stars to rate this article.

Thanks for rating this article.

Last updated or reviewed
20-10-2015

  • Tell us what you think
  • Acknowledgements
 
 

Raising Children Network is supported by the Australian Government. Member organisations are the Parenting Research Centre and the Murdoch Childrens Research Institute with The Royal Children’s Hospital Centre for Community Child Health.

Follow us

© 2006-2018 Raising Children Network (Australia) Ltd