1. Home

Video: Tư thế bồng / Holding positions

0-3 months

Đoạn video ngắn này chỉ dẫn các tư thế bồng trẻ sơ sinh, bao gồm hướng mặt trẻ về phía cha mẹ hoặc người chăm sóc hoặc về phía khác. Những cách bồng trẻ khác nhau có lợi ích khác nhau. Quý vị có thể thử nghiệm để tìm ra cách con quý vị thích nhất.

Rate this article (0 ratings)

Tap the stars to rate this article.

Thanks for rating this article.

Last updated or reviewed
21-09-2011

  • Tell us what you think
  • Acknowledgements
 
 

Raising Children Network is supported by the Australian Government. Member organisations are the Parenting Research Centre and the Murdoch Childrens Research Institute with The Royal Children’s Hospital Centre for Community Child Health.

Follow us

© 2006-2018 Raising Children Network (Australia) Ltd