1. Home

Video: Röm gatä mi̱ pay dap / Holding positions

0-3 months

Bi̱diöö ɛ ciɛk-ciɛk ɛmɛ nyoothɛ dup ti̱ ŋuan tin dëë rɔm gaat, cet kɛ ɣöö deri̱ nhiam gatä luɔ̱c rɔ kä deri̱ jɔkdɛ lɛni̱ riët rɔ bä. Röm gatä kɛ kɛn dup ti gööl titi te rɛidɛ kɛ duɔ̱ɔ̱r mi̱ gɔaa. Kuɛ tit ɛn duɔ̱ɔ̱p röm in laa nhɔk gatdu jɛ ɛlɔ̱ŋ. 

Rate this article (0 ratings)

Tap the stars to rate this article.

Thanks for rating this article.

Last updated or reviewed
21-09-2011

  • Tell us what you think
  • Acknowledgements
 
 

Raising Children Network is supported by the Australian Government. Member organisations are the Parenting Research Centre and the Murdoch Childrens Research Institute with The Royal Children’s Hospital Centre for Community Child Health.

Follow us

© 2006-2018 Raising Children Network (Australia) Ltd