1. Home

Video: Nyin ë muɔ̈k / Holding positions

0-3 months

Yen bïdïyo cekic kän anyuuth yï të juɛ̈c kɔ̈k ye muɔ̈k mïth lual, mät yic wel meth nyin tueŋ ku wel wei të nɔŋ mëdhiëëth ka ran muk ee. Muɔ̈k juɛ̈c kuɔt yic anɔŋ ka puɔth loi. Yïn alëu ba ya them ku ba tïŋ ye këno yen bë manh du nhiar apuɔth.

Rate this article (0 ratings)

Tap the stars to rate this article.

Thanks for rating this article.

Last updated or reviewed
21-09-2011

  • Tell us what you think
  • Acknowledgements
 
 

Raising Children Network is supported by the Australian Government. Member organisations are the Parenting Research Centre and the Murdoch Childrens Research Institute with The Royal Children’s Hospital Centre for Community Child Health.

Follow us

© 2006-2018 Raising Children Network (Australia) Ltd