1. Home

Video: Läth biey gatä mi̱ pay dap / Dressing a newborn

0-3 months

Bi̱diöö ɛ ciɛk-ciɛk ɛmɛ nyuthɛ ji̱ duɔ̱ɔ̱p in deri̱ gat mi̱ pay dap kum kɛ jɛ kɛ bi̱y. Jɛn nyoothɛ dup tin deri̱ bieyni̱ gatä luay kɛ läthdiɛn puɔ̱ɔ̱ny, luäkɛ gat in ci̱ lɛm bä kɛ duɔ̱ɔ̱p in derɛ bieyni̱ kɛ la̱th kɛ jɛ min guicɛ kɛ wic tharbëtä.

Rate this article (0 ratings)

Tap the stars to rate this article.

Thanks for rating this article.

Last updated or reviewed
21-09-2011

  • Tell us what you think
  • Acknowledgements
 
 

Raising Children Network is supported by the Australian Government. Member organisations are the Parenting Research Centre and the Murdoch Childrens Research Institute with The Royal Children’s Hospital Centre for Community Child Health.

Follow us

© 2006-2018 Raising Children Network (Australia) Ltd