1. Home

Video: Ruuk ë mänhlual / Dressing a newborn

0-3 months

Yen bïdïyo cekic kän anyuuth yï të bïn mänhlual ya ruɔ̈k thin. Mɛ̈t yic në të bin ke ya tääu në ye kɔ̈u thin ku të lëu bë yïn mänh dït amäth ye yiɛ̈c të wɛɛr ke aŋuum ya rac nyin thïn. 

Related videos

Related articles

Rate this article (0 ratings)

Tap the stars to rate this article.

Thanks for rating this article.

Last updated or reviewed
21-09-2011

  • Tell us what you think
  • Acknowledgements
 
 

Raising Children Network is supported by the Australian Government. Member organisations are the Parenting Research Centre and the Murdoch Childrens Research Institute with The Royal Children’s Hospital Centre for Community Child Health.

Follow us

© 2006-2018 Raising Children Network (Australia) Ltd