1. Home

Video: Dịch vụ và hỗ trợ dành cho trẻ khuyết tật / Disability services

Trong đoạn video ngắn này, quý vị có thể tìm hiểu cách thức có được thông tin về các dịch vụ dành cho trẻ khuyết tật và bắt đầu từ đâu. Các chuyên gia trẻ khuyết tật sẽ cho quý vị biết về những giải pháp tài trợ, cách tìm kiếm những nhà cung cấp dịch vụ tốt và các dịch vụ chăm sóc thay thế khác nhau. Quý vị cũng sẽ nghe những cha mẹ khác chia sẻ về kinh nghiệm của họ đối với dịch vụ chăm sóc thay thế và tư vấn.

Rate this article (0 ratings)

Tap the stars to rate this article.

Thanks for rating this article.

Last updated or reviewed
01-10-2015

  • Tell us what you think
  • Acknowledgements
 
 

Raising Children Network is supported by the Australian Government. Member organisations are the Parenting Research Centre and the Murdoch Childrens Research Institute with The Royal Children’s Hospital Centre for Community Child Health.

Follow us

© 2006-2018 Raising Children Network (Australia) Ltd