1. Home

Video: Trẻ khuyết tật và can thiệp sớm / Child disability and early intervention

Trong đoạn video ngắn này, các chuyên gia về trẻ khuyết tật giải thích can thiệp sớm là gì, làm thế nào để có và nhằm mục đích gì. Họ cho biết điều quan trọng là phải bắt đầu sớm, nhưng không bao giờ là quá trễ để bắt đầu. Họ cũng nói về việc chọn một nhà cung cấp dịch vụ và những giải pháp tài trợ. Một phụ huynh mô tả kinh nghiệm của mình về can thiệp sớm.

Rate this article (0 ratings)

Tap the stars to rate this article.

Thanks for rating this article.

Last updated or reviewed
01-10-2015

  • Tell us what you think
  • Acknowledgements
 
 

Raising Children Network is supported by the Australian Government. Member organisations are the Parenting Research Centre and the Murdoch Childrens Research Institute with The Royal Children’s Hospital Centre for Community Child Health.

Follow us

© 2006-2018 Raising Children Network (Australia) Ltd