1. Home

Video: La̱k Gatä mi̱ pay dap / Safe bathing

Bi̱diöö ɛ ciɛk-ciɛk ɛmɛ nyoothɛ la̱k in dëë lak puɔ̱ny gatä mi̱ pay dap, kɛɛl kɛ ka̱p in dëë käp ni̱ jɛ dup puɔɔkä kɛnɛ jiɔm in gɔaa kɛ gua̱a̱th in dëë gat puɔk thi̱n. Gɔaa ɛ ɛn ɣöö bi̱ min gɔaa kɛ gat kɛnɛ ciaaŋ puɔlä pua̱a̱nydɛ tit.

Rate this article (0 ratings)

Tap the stars to rate this article.

Thanks for rating this article.

Last updated or reviewed
02-02-2015

  • Tell us what you think
  • Acknowledgements
 
 

Raising Children Network is supported by the Australian Government. Member organisations are the Parenting Research Centre and the Murdoch Childrens Research Institute with The Royal Children’s Hospital Centre for Community Child Health.

Follow us

© 2006-2018 Raising Children Network (Australia) Ltd