1. Home

Video: Lɔ̈ɔ̈k meth të cïn diɛr / Safe bathing

Yen bïdïyo cekic kän anyooth të yenë lual lɔɔk thin të cïn diɛr, mɛ̈t yic lëk de ajuɛr, të bë ya lɔ̈ɔ̈k ye ku lɔɔk meth në piu cï thɔ̈ɔ̈ŋ. Atheekic ba ka bë meth ya miɛt puɔ̈u kuany cök ku agut cï lɔ yuic guɔ̈p de aya.

Related videos

Rate this article (0 ratings)

Tap the stars to rate this article.

Thanks for rating this article.

Last updated or reviewed
02-02-2015

  • Tell us what you think
  • Acknowledgements
 
 

Raising Children Network is supported by the Australian Government. Member organisations are the Parenting Research Centre and the Murdoch Childrens Research Institute with The Royal Children’s Hospital Centre for Community Child Health.

Follow us

© 2006-2018 Raising Children Network (Australia) Ltd