1. Home

Video: Muɔny ni̱ pua̱a̱ny gatä mi̱ pay dap / Baby massage

0-1 years

Bi̱diöö ɛ ciɛk-ciɛk ɛmɛ nyoothɛ duɔ̱ɔ̱p in dëë muɔny ni̱ puɔ̱ny gatä mi̱ pay dap. Latɛ gɔɔy muo̱nyä puɔ̱ny gatä kɛ ɣöö bi̱ puɔ̱nydɛ kɔa̱c kä latɛ dup tin gɔw kɛ ɣöö bi̱ gat yiey kɛ rɔ pa̱l piny kä bɛ man ŋäth. Ɛn bi̱diöö nyoothɛ gua̱a̱th in deri̱ päl muɔnyni̱ gatä mi̱ ci̱ gat kɛ̈c.

Rate this article (0 ratings)

Tap the stars to rate this article.

Thanks for rating this article.

Last updated or reviewed
05-05-2014

  • Tell us what you think
  • Acknowledgements
 
 

Raising Children Network is supported by the Australian Government. Member organisations are the Parenting Research Centre and the Murdoch Childrens Research Institute with The Royal Children’s Hospital Centre for Community Child Health.

Follow us

© 2006-2018 Raising Children Network (Australia) Ltd