1. Home

Video: Duɛ̈ny meth / Baby massage

0-1 years

Yen bïdïyo cekic  kän anyooth të  yenë meth duäny thin. Ka puɔth duäny lual cït bë ye ya päl guɔ̈p piny acï kuanyic ku mɛ̈t yic kuer në të ben ye guɔ̈p ya pal piny thin ku të bïn rɔt ya dɛɛt thin ka manh du. Aye bïdïyo nyuɔth na yïn alëu ba puɔ̈l yen duɛ̈ɛ̈ny të yen manh du puɔ̈u riak.

Rate this article (0 ratings)

Tap the stars to rate this article.

Thanks for rating this article.

Last updated or reviewed
05-05-2014

  • Tell us what you think
  • Acknowledgements
 
 

Raising Children Network is supported by the Australian Government. Member organisations are the Parenting Research Centre and the Murdoch Childrens Research Institute with The Royal Children’s Hospital Centre for Community Child Health.

Follow us

© 2006-2018 Raising Children Network (Australia) Ltd